OiRDO


ENGENGLISH VERSION

KOMITET NAUKOWY

Prezydium:
prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak
prof. dr hab. inż. Zofia Sadecka
dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ
dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ

Członkowie:
prof. dr hab. inż. Stanisław Baran, UP Lublin
prof. dr hab. inż. January Bień, PCz
prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski, UP Poznań
prof. dr hab. Jacek Czekała, UP Poznań
prof. dr hab. Mirosława Maria Gilewska, UP Poznań
prof. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich, PW
prof. dr hab. inż. Jerzy Jeznach, SGGW Warszawa
prof. dr hab. inż. Cezary Kabała, UP Wrocław
prof. dr hab. inż. Anna Karczewska, UP Wrocław
prof. dr hab. inż. Wojciech Krzaklewski, UR Kraków
prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak, PG
prof. dr hab. inż. Lucjan Pawłowski, PL
prof. dr hab. inż. Jolanta Podedworna, PW
prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska, PAN
prof. dr hab. Kazimierz Szymański, PK
dr hab. inż. Michał Drab, prof. UZ
dr hab. Piotr Andrzej Hulisz, UMK Toruń
dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz, prof. AGH
dr hab. inż. Zygmunt Lipnicki, prof. UZ
dr hab. inż. Edward Meller, prof. ZUT Szczecin
dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski, UR Kraków
dr hab. Marlena Piontek, prof. UZ
dr hab. inż. Robert Sidełko, prof. PK
dr hab. inż. Jerzy Wira, ZUT Szczecin
dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła, prof. PCz

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr inż. Jakub Kostecki – przewodniczący, tel. 683282407
dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk – v-ce przewodnicząca, tel. 683282574
dr inż. Magda Hudak
dr inż. Anita Jakubaszek
dr inż. Marzena Jasiewicz
dr inż. Dariusz Królik
dr inż. Izabela Krupińska
dr inż. Sylwia Myszograj
dr inż. Marzena Nadolna
dr inż. Ireneusz Nowogoński
dr inż. Ewa Ogiołda
dr inż. Aleksandra Sieciechowicz
dr inż. Oryna Słobodzian-Ksenicz
dr inż. Monika Suchowska-Kisielewicz
dr inż. Barbara Walczak
dr inż. Róża Wasylewicz
mgr inż. Marta Gortych
mgr Karolina Godzisz


SEKRETARIAT KONFERENCJI

Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Instytut Inżynierii Środowiska
65-516 Zielona Góra, ul. Prof. Z. Szafrana 15
Tel.: 68 328 24 07, 68 328 23 96
Fax: 68 324 72 90
e-mail: J.Kostecki@iis.uz.zgora.pl


BIEŻĄCE INFORMACJE

Możliwe formy udziału w konferencji: wygłoszenie referatu, poster, uczestnictwo w obradach i wycieczce, prezentacje szkoleniowe. Zgłoszenia prosimy dokonywać drogą elektroniczną na adres sekretariatu konferencji.
Opłata konferencyjna obejmuje udział w obradach
i imprezach towarzyszących, wyżywienie oraz komplet materiałów konferencyjnych (bez noclegów).
Wysokość opłaty wynosi:

 • uczestnicy - 900 zł
 • doktoranci i młodzi naukowcy (do 35 roku życia) - 500 zł
 • prezentacje szkoleniowe - do uzgodnienia

Uniwersytet Zielonogórski
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
Nr konta: 42 1500 1810 1218 1004 4483 0000
SWIFT: WBK PPLPP
Kredyt Bank SA O/ Zielona Góra
Tytułem: „Konferencja IKŚ-nazwisko”

Organizatorzy proszą wpłacających o podanie w karcie zgłoszenia dokładnych danych adresowych, wraz
z numerem NIP.

Rezerwację noclegów uczestnicy konferencji dokonują we własnym zakresie.

LOKALIZACJA HOTELI

UWAGA:
Specjalny kod zniżkowy do Hotelu Qubus dla uczestników konferencji

Program konferencji
Zgłoszenie na konferencję

PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW

Artykuły naukowe powinny być zgłaszane bezpośrednio do wydawnictw podanych poniżej, z adnotacją "IKS". Termin ostateczny nadsyłania artykułów to 30.06.2015. Po tej dacie artykuły będą oczywiście przyjmowane według standardowych reguł finansowych czasopism.

 • Zeszyty Naukowe UZ, Seria Inżynieria Środowiska (Lista MNiSW, 31.12.2014, B-2530 - 4 pkt.) – język polski lub angielski
 • Civil and Environmental Engineering Reports (Lista MNiSW, 31.12.2014, B-399 - 5 pkt.) – język angielski

Artykuły nadesłane do czasopism podlegają standardowej procedurze recenzji wydawniczej. Manuskrypty należy przygotować zgodnie z wymaganiami wydawnictw. Szczegółowe informacje: Zeszyty Naukowe UZ, Seria Inżynieria Środowiska
Civil and Environmental Engineering Reports
.


TERMINARZ

15.05.2015 - Nadesłanie karty zgłoszenia
15.05.2015 - Dokonanie opłaty konferencyjnej

UWAGA! Powiadomienie autorów o przyjęciu artykułów do druku będzie realizowane indywidualnie przez Redakcje czasopism.


RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

18.06.2015 - czwartek

9.00 otwarcie konferencji (gmach Biblioteki UZ - Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 69)
9.30-13.00 sesje plenarne z przerwą na kawę
13.00-14.00 obiad
14.00-15.30 sesja plenarna
15.30-17.00 sesja posterowa, prezentacje szkoleniowe 20.00- uroczysta kolacja (Zielonogórska Palmiarnia ul. Wrocławska 12a, Zielona Góra)

19.06.2015 - piątek

sesja terenowa
podsumowanie konferencji i obiad
powrót do Zielonej Góry (ok. 17.00)
wyjazd uczestników


OSTATNIA MODYFIKACJA: 24-06-2015

Copyright by IIŚ 2013-2015

 

II edycja Konferencji

W dniach 18-19 czerwca w Zielonej Górze odbyła się II Konferencja Naukowo-Techniczna Inżynieria i Kształtowanie Środowiska. Konferencję zorganizowali Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, RDLP w Zielonej Górze, Kronopol Sp. z o.o. i ZZO Marszów Sp. z o.o. Konferencja była objęta patronatem Ministra Środowiska, Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Zielonej Gospodarki, Wojewody Lubuskiego, Marszałka Województwa Lubuskiego, Prezydenta Miasta Zielona Góra, Burmistrza Miasta Żary, Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego i Komitetu Inżynierii Środowiska PAN. W spotkaniu uczestniczyło blisko 120 osób reprezentujących zarówno ośrodki naukowe oraz firmy z branż inżynierii środowiska i kształtowania środowiska, jak również jednostki samorządu terytorialnego . 18 czerwca odbyły się sesje plenarne oraz sesje posterowe. Sesje plenarne podzielone były na 5 obszarów tematycznych, obejmujących: gospodarkę odpadami komunalnymi i przemysłowymi, rekultywację terenów zdegradowanych i problemy gospodarki przestrzennej, gospodarkę wodą i ściekami oraz aspekty środowiskowe gospodarki surowcami i monitoring środowiska. Chcielibyśmy w tym miejscu w sposób szczególny wskazać na prezentacje dotyczące problematyki ochrony i rekultywacji gleb na terenach pokopalnianych, miejskich, nadwodnych i leśnych. W tej mierze uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z prezentacjami przygotowanymi przez przedstawicieli UP we Wrocławiu, UP w Poznaniu, Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, UMK w Toruniu i ZUT w Szczecinie. Ciekawym elementem rozważań nad materiałami potencjalnie mogącymi użyźnić gleby były też wystąpienia przedstawicieli firm Eggersmann Anlagenbau Kompoferm GmbH i Eggersmann Anlagenbau GmbH & Co.KG. oraz ZZO Marszów Sp. z o.o. i Hohschule Zittau/Görlitz, działających w branży przetwarzania odpadów komunalnych. Sesja posterowa obejmowała 50 prac przedstawionych w formie multimedialnej. Laureaci najlepszych posterów zostali nagrodzeni przez wyłonioną w tym celu komisję konkursową. Pierwszy dzień konferencji zwieńczony został uroczystą kolacją w Zielonogórskiej Palmiarni. 19 czerwca miał miejsce dzień terenowy. Był to bardzo ważny element spotkania konferencyjnego, umożliwiający kontakt świata nauki z bezpośrednimi problemami aplikacji wyników badań. Uczestnicy Konferencji zwiedzali zakład produkcyjny należący do Swiss Krono Group – Kronopol Sp. z o.o. w Żarach – jednego z większych na świecie producentów płyt i wyrobów drewnopochodnych. Zostali zapoznani z cyklami technologicznymi produkcji, a także problemami wykorzystania wody, oczyszczania ścieków i gospodarki odpadami zakładu. Zaprezentowano także działania prośrodowiskowe, zapewniające minimalizację emisji zanieczyszczeń. Kolejnym punktem programu była nowoczesna instalacja MBP (mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów) w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Marszów Sp. z o.o. To nowoczesny zakład, oddany do użytkowania w tym roku, wyposażony w nowoczesne linie technologiczne sortowania i kompostowania odpadów komunalnych. Ostatnim punktem podczas sesji terenowej były problemy ochrony środowiska i gospodarki leśnej prowadzonej przez jednostki RDLP w Zielonej Górze. Na terenie Nadleśnictwa Żagań uczestnicy konferencji zobaczyli działania na rzecz małej retencji w lasach oraz pracę urządzenia do rozdrabniania pozostałości po zrębie. To ważny element startowego wzbogacenia gleb leśnych w materię organiczną przed kolejnym nasadzeniem lasu. Dzień terenowy zakończyło spotkanie przy dziku, przygotowane przez Nadleśnictwo Żagań.

 

DZIĘKUJEMY SERDECZNIE WSPÓŁORGANIZATOROM KONFERENCJI
ZA TRUD WŁOŻONY W JEJ PRZYGOTOWANIE

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM KONFERENCJI
ZA ZASZCZYCENIE NAS SWOJĄ AKTYWNĄ OBECNOŚCIĄ

ZAPRASZAMY DO TRWAŁEGO ZAPISANIA NASZEJ KONFERENCJI
W PAŃSTWA TERMINARZACH

DO ZOBACZENIA W ZIELONEJ GÓRZE

 

 

 

Honorowy patronat nad II edycją Konferencji
Minister Środowiska - Maciej H. Grabowski

MŚ

 

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Zielonej Gospodarki - Piotr Andrzej Gruszczyński

 

 

Wojewoda Lubuski - Katarzyna Osos

Lubuski UW

 

Marszałek Województwa Lubuskiego - Elżbieta Polak

 

 

Prezydent Miasta Zielona Góra - Janusz Kubicki

 

 

Burmistrz Miasta Żary - Danuta Madej

Żary

 

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego - Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński

 

 

Komitet Inżynierii Środowiska PAN

 

 

Tematyka konferencji
 • Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi, m.in. nowoczesne technologie, składowanie, segregacja, odzysk surowców, landfill mining, planowanie i zarządzanie
 • Technologie uzdatniania wody
 • Technologie w oczyszczaniu ścieków miejskich
 • Gospodarka leśna jako element kształtowania środowiska oraz gospodarka odpadami drzewnymi
 • Ochrona zasobów naturalnych
 • Aspekty środowiskowe gospodarki surowcami mineralnymi
 • Rekultywacja terenów zdegradowanych
 • Monitoring środowiska
 • Problemy gospodarki przestrzennej w inżynierii i kształtowaniu środowiska
 • Aspekty ekonomiczne i zdrowotne w inżynierii środowiska.

 

Organizator Konferencji

 

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UZ

 

Współorganizatorzy Konferencji 2015

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W ZIELONEJ GÓRZE
ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW SP. Z O.O. MARSZÓW
PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA SA

RDLPZZO Marszów

 

PGEKronopol

 

 

Konferencja współfinansowana przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

WFOŚ

 

 

Patronat Medialny Konferencji 2015

 

TVP GorzówRadio ZachódGazeta Lubuska

 

Przegląd KomunalnyWodociągi i Kanalizacja

 

Technologia WodySozosfera